BESTIL TILBUD
77 34 68 01

African Spirits betingelser for køb af en rejse

African Spirits betingelser for køb af en rejse

Rejsebetingelser

Læs African Spirits rejsebetingelser, inden du accepterer din rejse.
Er der noget, du er i tvivl om, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af African Spirit udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

  • Transport
  • Indkvartering
  • Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

USA Tours Aps er den tekniske arrangør og optræder som arrangør i henhold til pakkerejseloven ved salg af pakkerejser.

1. Aftaleindgåelse

African Spirit er kun bundet af et fremsendt tilbud indtil den angivne frist. Aftaleforholdet mellem kunden og African Spirit er bindende ved kundens mundtlige eller skriftlige accept af tilbuddet. Priserne i tilbuddet kan kun garanteres ved rettidig betaling. Ved accept af rejsen forpligter kunden sig til at betale rejsens fulde pris uanset om rejsen afbestilles, eller gennemføres.

2. Pris

Rejsens pris omfatter flybilletter t/r inkl. alle skatter og afgifter, og/eller et ønsket antal nætter i den valgte værelsestype på det valgte hotel samt afgift til lovpligtig Rejsegarantifond, med mindre andet er anført i tilbuddet. Morgenmad, parkering, og transport mellem lufthavn og hotel er ikke inkluderet i prisen, med mindre andet er anført.

3. Betaling

Ved accept af tilbuddet skal det aftalte depositum samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales til African Spirit, medmindre andet er aftalt. Senest 60 dage inden afrejse skal slutbetaling være betalt til African Spirit / USATours. Ved køb af en pakkerejse, flybillet, hotelophold mv. med afrejse inden for 2 måneder efter købet, skal den fulde pris for rejsen samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales med det samme. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt pr. e-mail senest 14 dage før afrejse.

4. Prisændringer efter aftalens indgåelse

African Spirit kan indtil 20 dage før afrejse forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser samt skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter. African Spirit har valgt ikke at udnytte muligheden for at forhøje den aftalte pris for rejsen ved ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregningen den aftalte pris for rejsen.

5. Kundens mulighed for ændringer

Pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) kan ændres senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person, hvis den af kunden ønskede ændring er mulig, med mindre andet er anført. Ændringer senere end 60 dage før afrejse følger reglerne for afbestilling i pkt. 6 nedenfor. African Spirit har ingen ændringsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde ændres af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene, og flybilletter der er en del af en pakkerejse. Såfremt African Spirit´s ændringsret over for tredjemand (hoteller mv.) er strengere end her anført, vil kundens ændringsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

6. Kundens mulighed for afbestilling

Kunden har mulighed for at afbestille sin rejse efter nedenstående betingelser. For at afbestille rejsen skal African Spirit have en skriftlig meddelelse indeholdende navn, bookingnummer og et klart ønske om, at kunden ønsker at afbestille.

  • Ved afbestilling før forfaldsdato mister kunden sit depositum
  • Ved afbestilling efter forfaldsdato mister kunden hele rejsens pris

Såfremt African Spirits afbestillingsret over for tredjepart (f.eks. hoteller, biludlejningsfirmaer mv.) er begrænset, vil kundens afbestillingsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

African Spirit har ingen afbestillingsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde afbestilles af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene og flybilletter, der er købt som en del af en pakkerejse.

Pakkerejser kan endvidere afbestilles, hvis der inden for 14 dage før afrejse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I et sådan tilfælde har kunden krav på tilbagebetaling af rejsens fulde pris, medmindre kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med de pågældende omstændigheder, eller omstændighederne var alment kendt.

African Spirit anbefaler altid at tegne en afbestillingsforsikring og tilbyder en sådan ved bestilling af rejsen.

7. African Spirit mulighed for ændringer og aflysning

Ændres eller aflyses en pakkerejse inden rejsens påbegyndelse, vil kunden hurtigst muligt modtage besked herom. Aflyser African Spirit en pakkerejse, uden at dette skyldes kundens forhold, eller ønsker kunden ikke at deltage i rejsen som følge af væsentlige ændringer, har kunden ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, eller at deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt African Spirit uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette, jf. pakkerejselovens § 16.
I alle andre tilfælde end ved køb af pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer African Spirit alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. African Spirit er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

8. Kundens forpligtelser

Kunden er straks efter modtagelse af rejsedokumenter forpligtet til at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i rejsedokumenterne, herunder at for- og efternavn er korrekt og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsen fra/til Danmark. African Spirit påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre. Kunden er selv ansvarlig for forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige forhold, vaccinationer mv., der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Gennemføres en rejse ikke pga. manglende rejsedokumenter, gyldigt pas, nødvendigt visum, vaccinationsattester mv., har African Spirit ret til at beregne sig den totale pris, og kunden kan ikke kræve refusion for de uudnyttede ydelser eller erstatning. Det samme gælder, hvis kunden udebliver fra en rejse, eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt.

9. Pas, visum, vaccinationer etc.

Alle rejsende til Sydafrika skal have et gyldigt pas, hvor mindst 2 tomme pas sider fremgår.
Passet skal have gyldighed i mindst 6 måneder efter udrejse til afrika og for rejsende med pas der ikke er udstedt i EU opkræves visum. Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses til African Spirit ved bestillingen, således at African Spirit kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination. Undlades en sådan oplysning over for African Spirit, har African Spirit intet ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer mv. måtte medføre for den rejsende.

10. Rejse- og afbestillingsforsikring

African Spirit anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom mv. Afbestillingsforsikring kan bestilles gennem African Spirit i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring senest sammen med bestillingen af rejsen. Vilkårene for afbestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår. Den almindelige danske sygesikring dækker ikke uden for Europa. African Spirit anbefaler, at kunden tegner en rejseforsikring, der dækker fx. udgifter til lægebehandlingen, sygeledsagelse/-tilkaldelse, erstatningsrejse, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering m.v. Rejseforsikring kan bestilles gennem African Spirit i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

11. Flytider i rejseplan og billet

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer, og kunden skal derfor altid kontrollere afgangstiderne/-stederne.

12. Check-in tid/mødetid

Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at kunden allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. For oversøiske rejser er check-in tid altid minimum 2 timer før afgang. Mange steder dog 3 timer før afgang.

13. Reklamation

Reklamation over mangler, aflysninger, ændringer mv. ved en pakkerejser skal inden rimelig tid fremsættes af kunden over for African Spirit, flyselskabet, hotellet mv. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen, aflysningen, ændringen mv. og gøre krav gældende, med mindre African Spirit / USATours har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Afhjælpes en mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen.
Oplever kunden en mangel på rejsen, skal kunden uden unødigt ophold kontakte African Spirit repræsentant eller agent på stedet. Afhjælpes situationen ikke tilfredsstillende på stedet, skal kunden uden unødigt ophold kontakte African Spirit i Danmark på SMS 26287441 eller email kontakt@africanspirit.dk
Reklamationer skal i alle andre tilfælde (flybilletter, hotelophold, andre turistmæssige ydelser mv. købt alene) fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv, idet African Spirit / USATours alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv.

14. African Spirit’s ansvar

African Spirit / USATours’ ansvar over for kunden er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de inter-nationale konventioner, fx. Warszawa-konventionen om international luftbefordring og Athen-konventionen om befordring til søs af passagerer og deres bagage. African Spirit er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for tab som følge af aflysninger, ændringer, mangler mv., når aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angivet frist, aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold, aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af African Spirit eller nogen, African Spirit er ansvarlig for, eller aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som African Spirit eller nogen, African Spirit er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet. I alle andre tilfælde end ved pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer African Spirit´s alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. African Spirit er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger, mangler eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

15. Bagageopbevaring

Opbevaring af bagage i hotellets bagageopbevaringsrum er altid på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage erstattes ikke af African Spirit.

16. Øvrige betingelser

Der tages forbehold for trykfejl.

17. Tvister

Hvis en tvist ikke kan løses mellem parterne, kan kunden indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

18. Lovvalg og værneting

Ethvert krav mod African Spirit behandles i henhold til dansk ret ved Københavns byret.
Medlem af Rejsegarantifonden (reg.2338)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.